WSzW Wrocław BIP
AKTUALNOŚCI
Niedziela, 20 stycznia 2019 r.
Kolejny turnus służby przygotowawczej rozpoczęty
09.05.2018

7 i 8 maja br. z różnych stron naszego kraju do Krosna Odrzańskiego przybyło blisko 150 młodych ludzi, by odbyć czteromiesięczne szkolenie w ramach służby przygotowawczej.

Przyjęcie ochotników, w 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej (11LDKPanc), w ramach II turnusu służby przygotowawczej zorganizowano w 5. Kresowym batalionie saperów (5bsap) w Krośnie Odrzańskim.

Pierwsi ochotnicy, zawitali do jednostki już kilka minut po godzinie siódmej. Przed każdym z nich, szereg formalności związanych z wcieleniem. Przybyli przechodzili przez kolejne punkty przyjęcia. Każdy został zaewidencjonowany na odpowiednim stanowisku oraz odbył obowiązkową rozmowę z psychoprofilaktykiem oraz oficerem wychowawczym jednostki. Ponadto, każdy udał się do punktu medycznego i do fryzjera, otrzymał także odpowiednie umundurowanie oraz został zakwaterowany we właściwym pododdziale. Po tych wszystkich obowiązkowych czynnościach, wizyta na żołnierskiej stołówce i pierwszy żołnierski posiłek.


Z chwilą rozpoczęcia szkolenia ochotnicy stali się elewami, przed którymi cztery miesiące intensywnego szkolenia. II turnus szkolenia w ramach służby przygotowawczej odbywać się będzie w 10 Brygadzie Kawalerii Pancernej (10BKPanc) w Świętoszowie oraz w 5bsap w Krośnie Odrzańskim i potrwa do 31 sierpnia br.

Służba przygotowawcza ma charakter całkowicie dobrowolny i dotyczy zarówno mężczyzn jak i kobiet. Do służby przygotowawczej może zgłaszać się każdy, kto ma uregulowany stosunek do służby wojskowej. Wśród wymagań jest jeszcze obywatelstwo polskie, pełnoletność, niekaralność oraz ogólna zdolność psychiczna i fizyczna do służby w wojsku. Ponadto służba ta stanowi jedną z ochotniczych form służby wojskowej. W trakcie szkolenia wszyscy chętni żołnierze będą mogli rozpocząć procedurę powołania do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych”. – tłumaczy ppłk Mariusz Pawlik, szef wydziału personalnego 11LDKPanc.


Najbliższe miesiące młodzi żołnierze spędzą na poznawaniu fundamentów żołnierskiego rzemiosła. Pierwszy okres szkolenia, to trwające miesiąc szkolenie podstawowe. Zakończy się ono złożeniem uroczystej przysięgi wojskowej, której termin zaplanowano 8 czerwca w Świętoszowie.


„Można powiedzieć, iż na szkolenie stawili się młodzi ludzie niemal z całej Polski. Najwięcej z nich jest z województw lubuskiego, mazowieckiego, łódzkiego, podkarpackiego oraz wielkopolskiego. Ale wśród elewów są również mieszkańcy województw lubelskiego i kujawsko – pomorskiego”. – wyjaśnia kpt Agnieszka Kozik, oficer wydziału Personalnego 11LDKPanc.


Kolejne trzy miesiące szkolenia będą czasem szkolenia specjalistycznego. Zgodnie ze specjalnościami wojskowymi elewi przygotowywać się będą do objęcia konkretnych stanowisk służbowych w ramach NSR lub do powołania do zawodowej służby wojskowej. W trakcie tego szkolenia elewi zapoznają się nie tylko z regulaminami, musztrą czy dyscypliną wojskową, ale także uczestniczyć będą w zajęciach ze szkolenia ogniowego, taktycznego, medycznego, saperskiego i inżynieryjnego. Przygotowano dla nich także, zajęcia z obrony przeciwlotniczej, obrony przed bronią masowego rażenia, terenoznawstwa, ochrony środowiska. Duży nacisk położony zostanie na szkolenie fizyczne. Szkolenie specjalistyczne zakończy się egzaminem, który będzie podstawą do ubiegania się o stanowiska służbowe w ramach NSR lub o przyjęcie do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych.

Wszystkim ochotnikom życzymy powodzenia i żołnierskiego szczęścia!

Tekst: mjr Artur Pinkowski
Zdjęcia: szer. Igor Cybail