WSzW Wrocław BIP
Normy z wf dla żołnierzy zawodowych
Środa, 21 listopada 2018 r.

 

Roczny sprawdzian sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych prowadzi się w oparciu o Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzania sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z dnia 22 lutego 2010 r.)

 

Podział na grupy wiekowe:

Zakres ćwiczeń jest zróżnicowany ze względu na płeć, grupy wiekowe, jednostki wojskowe i zajmowane stanowisko służbowe, a także posiadaną przez żołnierza kategorię zdolności fizycznej i psychicznej do zawodowej służby wojskowej,

 

Sprawdzian sprawności fizycznej prowadzi się według podziału na następujące grupy wiekowe:

  1)  grupa I - do 25 lat;

  2)  grupa II - od 26 do 30 lat;

  3)  grupa III - od 31 do 35 lat;

  4)  grupa IV - od 36 do 40 lat;

  5)  grupa V - od 41 do 45 lat;

  6)  grupa VI - od 46 do 50 lat;

  7)  grupa VII - od 51 do 55 lat;

  8)  grupa VIII - powyżej 55 lat.

Przynależność żołnierza zawodowego do danej grupy wiekowej ustala się przez odjęcie od roku kalendarzowego, w którym przeprowadzany jest sprawdzian sprawności fizycznej, roku urodzenia żołnierza zawodowego.

 

Zakres ćwiczeń:

Żołnierz zawodowy odbywa sprawdzian sprawności fizycznej w ciągu jednego dnia, w stroju sportowym, w formie zaliczenia czterech ćwiczeń:

  1)  w przypadku żołnierza zawodowego - mężczyzny:

a)  marszobieg na 3.000 m albo pływanie ciągłe przez 12 min,

b)  podciąganie się na drążku wysokim albo uginanie i prostowanie ramion w podporze, leżąc przodem na ławeczce,

c)  bieg wahadłowy 10 x 10 m albo bieg zygzakiem "koperta",

d)  skłony tułowia w przód w czasie 2 min;

  2)  w przypadku żołnierza zawodowego - kobiety:

a)  marszobieg na 1.000 m albo pływanie ciągłe przez 12 min,

b)  uginanie i prostowanie ramion w podporze, leżąc przodem na ławeczce,

c)  bieg zygzakiem "koperta",

d)  skłony tułowia w przód w czasie 2 min.

2. O wyborze ćwiczeń decyduje żołnierz zawodowy bezpośrednio przed przystąpieniem do sprawdzianu sprawności fizycznej.

Ocena:

Ocenę sprawności fizycznej żołnierza zawodowego ustala się na podstawie średniej arytmetycznej ocen z ćwiczeń, o których mowa w § 7 ust. 1 i § 8 ust. 1, uzyskanych przez żołnierza zawodowego podczas sprawdzianu sprawności fizycznej w następujący sposób:

  1)  średnia 4,51 i wyższa - ocena bardzo dobra;

  2)  średnia od 3,51 do 4,50 - ocena dobra;

  3)  średnia od 2,51 do 3,50 - ocena dostateczna;

  4)  średnia 2,50 i niższa - ocena niedostateczna.

Warunkiem otrzymania oceny pozytywnej ze sprawdzianu sprawności fizycznej jest uzyskanie przez żołnierza zawodowego co najmniej trzech ocen pozytywnych ze zdawanych ćwiczeń.

 

Opis ćwiczeń:

*   Marszobieg na 3.000 m (1.000 m) - odbywa się w stroju sportowym na bieżni lekkoatletycznej, drodze lub terenie o równej i twardej nawierzchni (o równej sumie spadków i wzniesień terenowych). Sposób prowadzenia: 
     seriami (grupami) na czas. Grupa powinna liczyć do 30 żołnierzy (na 1.000 m - do 15 żołnierzy). Na komendę "start" lub sygnał grupa żołnierzy rozpoczyna bieg. Czas mierzy się z dokładnością do 1 sekundy
     od sygnału startu do momentu przekroczenia linii mety.

*   Pływanie ciągłe przez 12 minut - odbywa się na pływalniach krytych i otwartych (25- lub 50-metrowych), w stroju kąpielowym, bez wykorzystania sprzętu pływackiego (z wyjątkiem okularów pływackich). Skok startowy wykonuje się na głowę z wysokości minimum 50 cm od lustra wody (dopuszcza się start z wody). Pływanie prowadzi się pojedynczo lub seriami. Na komendę "na miejsca" żołnierz staje na słupku startowym, na komendę "start" lub sygnał wykonuje skok startowy i pokonuje sposobem dowolnym jak najdłuższy dystans w ciągu 12 minut. Na komendę "stop" lub sygnał zatrzymuje się, chwytając linę wytyczającą tor, do czasu dokonania pomiaru odległości przez prowadzącego sprawdzian. Zatrzymanie się zdającego przed upływem wyznaczonego czasu podczas wykonywania próby powoduje jej zakończenie i jest równoznaczne z niezaliczeniem próby.

*   Podciąganie się na drążku wysokim - odbywa się w stroju sportowym. Minimalna wysokość drążka wysokiego do wykonania ćwiczenia - 220 cm. Na komendę "gotów" żołnierz wykonuje zwis nachwytem o ramionach wyprostowanych w stawach łokciowych - pozycja wyjściowa. Na komendę "ćwicz" podciąga się tak, aby broda znalazła się powyżej prężnika drążka wysokiego, i wraca do pozycji wyjściowej, następnie ponawia ćwiczenie. Oceniający (kontrolujący) głośno podaje liczbę zaliczonych podciągnięć. Jeżeli kontrolowany nie wykona ćwiczenia zgodnie z opisem, np. nie podciągnie się do wymaganej pozycji lub nie wróci do zwisu o ramionach wyprostowanych w stawach łokciowych, oceniający (kontrolujący) powtarza ostatnią liczbę zaliczonych podciągnięć.

*   Bieg zygzakiem "koperta" - odbywa się w stroju sportowym w miejscu, gdzie na podłożu oznacza się kredą lub farbą punkty prostokąta ABCD o bokach 3 x 5 m i środek przekątnych E, jak również strzałki wskazujące trasę biegu. Na punktach ustawia się chorągiewki o parametrach: wysokość co najmniej 160 cm, średnica podstawy nieprzekraczająca 30 cm i waga do 3,5 kg.

Sposób prowadzenia: na komendę "start" (sygnał dźwiękowy) żołnierz rozpoczyna bieg zgodnie z oznaczonym kierunkiem, omijając chorągiewki od strony zewnętrznej. Trasę przebiega trzykrotnie. Po każdym okrążeniu oceniający (kontrolujący) informuje o liczbie powtórzeń, np.: jeszcze dwa razy, jeszcze raz. Przewrócenie chorągiewki powoduje powtórzenie próby, która jest próbą ostateczną.

*   Bieg wahadłowy 10 x 10 m - odbywa się w stroju sportowym. Na komendę "start" (sygnał dźwiękowy) żołnierz rozpoczyna bieg w kierunku przeciwległej chorągiewki, obiega ją, wraca do chorągiewki na linii startu, obiega ją i pokonuje tę trasę pięciokrotnie. Przewrócenie chorągiewki powoduje powtórzenie próby, która jest próbą ostateczną. Czas mierzy się z dokładnością do 0,1 sekundy, od sygnału startu do momentu przekroczenia linii mety. Do ćwiczenia wykorzystuje się chorągiewki o parametrach: wysokość co najmniej 160 cm, średnica podstawy nieprzekraczająca 30 cm i waga do 3,5 kg.

*   Skłony tułowia w przód w czasie 2 minut - odbywa się w stroju sportowym. Na komendę "gotów" żołnierz przyjmuje pozycję: leżąc tyłem z palcami rąk splecionymi i ułożonymi z tyłu na głowie, ramiona dotykają materaca, nogi ugięte w stawach kolanowych (maksymalnie do kąta prostego), stopy rozstawione na szerokość bioder, mogą być przytrzymywane przez współćwiczącego lub zaczepione o dolny szczebel drabinki. Na komendę "ćwicz" wykonuje on skłon w przód z jednoczesnym dotknięciem łokciami kolan i natychmiast powraca do leżenia, tak aby umożliwić splecionym palcom na głowie kontakt z podłożem (pierwsze powtórzenie). Podczas wykonywania ćwiczenia nie odrywa się bioder od podłoża. Oceniający (kontrolujący) głośno wymienia kolejno ilość prawidłowo wykonanych powtórzeń. Jeżeli kontrolowany nie wykona ćwiczenia zgodnie z opisem, np. nie dotknie łokciami kolan lub w pozycji wyjściowej do ponowienia ćwiczenia nie dotknie obiema łopatkami i splecionymi palcami rąk powierzchni materaca, oceniający (kontrolujący) powtarza ostatnią liczbę zaliczonych skłonów.

*   Uginanie i prostowanie ramion w podporze, leżąc przodem na ławeczce gimnastycznej - prowadzi się w stroju sportowym. Na komendę "gotów" żołnierz wykonuje podpór, leżąc przodem na ławeczce z nogami złączonymi lub w lekkim rozkroku - maksymalnie na szerokość bioder. Na komendę "ćwicz" ugina ramiona tak, aby stawy barkowe znalazły się poniżej stawów łokciowych (sylwetka wyprostowana - tzn. barki, biodra i kostki stóp stanowią linię prostą), następnie wraca do podporu i ponawia ćwiczenia. Ćwiczenie wykonuje się w jednym ciągu (bez przerw między kolejnymi powtórzeniami). Oceniający (kontrolujący) głośno odlicza ilość zaliczonych powtórzeń. Jeżeli kontrolowany wykona ćwiczenie niezgodnie z opisem, np. nie ugnie ramion lub ich całkowicie nie wyprostuje, zatrzyma się, nie utrzyma całego ciała w linii prostej, oceniający (kontrolujący) podaje ostatnią liczbę powtórzeń.