WSzW Wrocław BIP
HISTORIA KLUBU
Czwartek, 13 grudnia 2018 r.


RYS HISTORYCZNY KLUBU WOJSKOWEGO

Rok 1947 był rokiem w którym kadra z własnej inicjatywy rozpoczęła tworzenie nieetatowych Klubów Oficerskich. W garnizonie Żagań nieetatowy Klub Oficerski powstał 1949 r., kiedy to żołnierze zaadaptowali poniemiecki obiekt wojskowy, leżący w lesie, w połowie drogi między centrum miasta, a koszarami, przy ul. Żarska nr 50. W tym czasie budynek pochodzący z 1937 r. był częściowo zniszczony i wymagał przeprowadzenia prac remontowych. Dopiero rok 1951 przynosi ożywienie działalności kulturalno-oświatowej. Jest to następstwem rozkazu MON nr 09 z 25 stycznia 1951 roku, który powołuje do życia OFICERSKIE KLUBY GARNIZONOWE I i II kategorii. W tym czasie funkcjonujący już klub otrzymuje etaty wojskowe, które pozwalają na regularną i zaplanowaną działalność kulturalną. Pierwszym etatowym Kierownikiem Klubu zostaje por. Henryk WINNICKI, który pełnił tę funkcję do 1955 r.

Również w jednostkach wojskowych następuje proces rozbudowy bazy kulturalnej przeznaczonej dla żołnierzy służby zasadniczej, co w konsekwencji pozwoliło objąć działalnością kulturalną szersze kręgi środowiska wojskowego. W tym czasie nastąpiło też sprecyzowanie kierunków działalności k-o w wojsku. Jej treść i formy determinowały zadania szkoleniowe i wychowawcze wojska oraz dyscyplinę wojskową.

Zasadnicze zmiany w kierunkach działalności k-o przyniósł rok 1956. Zmiany te znajdują odzwierciedlenie w wydanej w 1957 roku „Instrukcji Pracy k-o w WP”. Dokument ten stwierdza, iż praca k-o stanowi składową część wychowania żołnierzy LWP. Zadaniem ośrodka kultury jest zapewnienie żołnierzom wypoczynku i rozrywki oraz zaspakajanie potrzeb kulturalnych i zainteresowań intelektualnych różnych grup i środowisk wojskowych. Rozszerza ona zasięg działalności ośrodka kultury na rodziny oraz pracowników cywilnych wojska. Kolejne zmiany, które miały bardziej istotny wpływ na funkcjonowanie klubu oficerskiego w Żaganiu to "Zasady działalności k-o w wojsku" wydane 6 października 1971 roku. Pełne rozwinięcie tego dokumentu nastąpiło w "Programie rozwoju kultury w Siłach Zbrojnych PRL" wdrożonego decyzją Ministra Obrony z 12 października 1977 roku. Wraz z wejściem "Programu rozwoju kultury w Siłach Zbrojnych PRL" zmieniła się nazwa GARNIZONOWEGO KLUBU OFICERSKIEGO na KLUB GARNIZONOWY. Wiązało się to z tym, iż członkami i uczestnikami klubu mogli być prócz kadry oficerskiej również podoficerowie, pracownicy wojska i ich rodziny jak również społeczeństwo cywilne garnizonu Żagań. Do dnia dzisiejszego w nazewnictwie nieoficjalnym, używa się zamiennie Klub Garnizonowy lub Klub Oficerski.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                Tekst:rudi

                                                                                                                                              Zdjęcia: archiwum KW